Podmínky a pravidla používání online tréninků www.formfactory.cz a fitness.formfactory.cz

Tyto Podmínky a pravidla používání elektronických služeb, jako jsou například online trénink (dále jako „Podmínky a pravidla“) stanovují zásady a způsoby používání online tréninků nabízených společností Form Factory s.r.o., Vinohradská 2405/190, 130 00 Praha 3, IČO: 05785880 (dále jako „společnost Form Factory“ nebo „společnost“).   

I. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ ONLINE TRÉNINKŮ

 1. Online tréninky jsou elektronickou službou (dále jako „Elektronické služby“) nabízené společností Form Factory prostřednictvím svých Webových stránek – www.formfactory.czfitness.formfactory.cz (dále jako: „Webové stránky“).
 2. Používání Elektronických služeb se vždy řídí těmito Podmínkami a pravidly.
 3. Jakýkoliv obsah nahraný na Webové stránky jako např: text, grafika, loga, ikony, obrázky, fotografie, audio soubory, video soubory, datové soubory, prezentace, programy a veškeré další údaje (dále jako „Obsah“) jsou chráněny právy duševního vlastnictví, zejména autorskými právy a souvisejícími právy společnosti Form Factory nebo subjektů, se kterými společnost Form Factory uzavřela smlouvu o používání Obsahu pro účely provozování Webových stránek. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Form Factory není dovoleno reprodukovat nebo distribuovat jakoukoliv část Obsahu zveřejněného na Webových stránkách.    
 4. „Uživatel“ (tj. osoba, která používá online trénink) není oprávněn použít Webové stránky nebo Obsah nebo Elektronické služby poskytované společností Form Factory v rozporu se zákony, slušným chováním, osobnostními právy třetích osob nebo oprávněnými zájmy společnosti Form Factory.   
 5. Uživatel je oprávněn používat Webové stránky a Obsah výhradně pro své vlastní potřeby, pro nekomerční účely a nemá právo používat Webové stránky, Obsah nebo jeho část pro veřejné účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Form Factory.   
 6. Před zahájením cvičení nebo tréninků, které jsou poskytovány v rámci Obsahu, je Uživatel povinen poradit se se svým lékařem nebo poskytovatelem specializované péče. 

II. ROZSAH SLUŽEB. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB.

 1. Online tréninky jsou poskytovány „Aktivním členům“ Form Factory (osoby, které již mají Členství) a Uživatelům, kteří vyplnili Registrační formulář a zároveň dali souhlas se zasíláním obchodních sdělení.  
 2. Smlouva o poskytování elektronických služeb (dále jako: „Smlouva“) je uzavřena po vyplnění a odeslání Registračního formuláře.  
 3. Pokud Uživatel nedá souhlas se zasíláním obchodních sdělení, aby měl přístup k Obsahu, může využívat Elektronických služeb pouze v případě, že se stane Aktivním členem Form Factory.   
 4. Smlouva může být uzavřena pouze s Uživateli – fyzickými osobami, kteří jsou svéprávní.   
 5. Uživatel je povinen informovat společnost o veškerých změnách svých osobních údajů nebo kontaktních údajů uvedených v Registračním formuláři a/nebo Klientské zóně bez zbytečného odkladu poté, co ke změně došlo.
 6. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své osobní údaje a heslo uvedené v Registračním formuláři a/nebo Klientské zóně třetím osobám. Pokud dojde ke zpřístupnění přihlašovacích osobních údajů, je Uživatel povinen ihned změnit své heslo.

III. ODSTOUPENÍ

Uživatel má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od data vyplnění a odeslání Registračního formuláře.  

IV. PLATNOST A UKONČENÍ

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Uživatel může Smlouvu ukončit kdykoliv bez udání důvodu. Uživatel musí Smlouvu vypovědět písemnou nebo elektronickou (email) formou. Výpověď je nutné zaslat na kontaktní údaje uvedené v článku V odst. 1 níže.
 2. Společnost Form Factory je oprávněna ukončit Smlouvu nebo omezit její plnění s okamžitou platností, pokud:

a) nastane událost vyšší moci nebo dojde k mimořádné události, která způsobí, že navzdory náležité péči není možné poskytovat služby v souladu se smlouvou,

b) Uživatel poskytne falešné údaje,

c) Uživatel poruší ustanovení těchto Podmínek a pravidel,

d) Uživatel odvolá souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 1. Přístup k Elektronickým službám s uzamčeným Obsahem, který je poskytován zdarma, je podmíněn udělením souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Odvolání souhlasu bude mít za následek odepření přístupu k Elektronickým službám a Obsahu.

V. KONTAKT A REKLAMACE

 1. Uživatel může kontaktovat společnost Form Factory v souvislosti Elektronickými službami, včetně z důvodu reklamací

a) písemně na adresu: Form Factory s.r.o., Vinohradská 2405/190, Vinohrady, 130 00 Praha 3;

b) emailem na: osobniudaje@formfactory.cz.

 1. Oznámení a reklamace musí obsahovat popis události a/nebo problému, který je předmětem oznámení nebo reklamace, a kontaktní údaje, kam společnost Form Factory zašle odpověď.
 2. Společnost Form Factory odpoví na reklamaci podanou Uživatelem a bude jej informovat o způsobu řešení reklamace do 30 (třiceti) dní od jejího přijetí.

VI. PŘÍSTUP K PODMÍNKÁM A PRAVIDLŮM A JEJICH ZMĚNY

 1. Podmínky a pravidla jsou dostupná na  www.formfactory.czfitness.formfactory.cz ve formě, která umožňuje jejich zachycení, přehrání a uložení (např. vytištěním nebo uložením na počítačový disk nebo jiné datové úložiště).  
 2. Společnost Form Factory si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky a pravidla.
 3. Společnost Form Factory má právo změnit obsah Webových stránek a Elektronických služeb, včetně Obsahu.
 4. Každý Uživatel bude upozorněn na změny těchto Podmínek a pravidel a/nebo významné změny obsahu Webových stránek a/nebo Elektronických služeb prostřednictvím oznámení o příslušných změnách na Webových stránkách a zasláním těchto změn na emailovou adresu Uživatele.  
 5. Změny vstoupí v platnost v den uvedený v oznámení o změně, nejdříve však 14 dní ode dne tohoto oznámení.

VII. OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELE

 1. Společnost Form Factory je správce osobních údajů Uživatele.  
 2. Společnost Form Factory zpracovává osobní údaje Uživatele v rozsahu uvedeném v Registračním formuláři pro tyto účely:

a) plnění Smlouvy (právní základ – článek 6, odst. 1, písm. b GDPR);

b) zasílání obchodních sdělení (právní základ – článek 6, odst. 1, písm. a GDPR);

c) pro účely oprávněných zájmů společnosti Form Factory nebo pro obranu těchto nároků na základě oprávněného zájmu formou ochrany svých práv (právní základ – článek 6, odst. 1, písm. f GDPR);

d) pro účely přímého marketingu, včetně profilování (právní základ – článek 6, odst. 1, písm. f GDPR);

e) provádění analýz a statistiky pro marketingové účely a zjišťování spokojenosti s nabízenými službami (právní základ – článek 6, odst. 1, písm. f GDPR).

 1. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení se uděluje dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat emailem zaslaným na adresu osobniudaje@formfactory.cz nebo písemně na adresu Společnosti, nebo prostřednictvím obchodního sdělení doručeného na email uživatele.   
 2. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.
 3. Uživatel uděluje souhlas na 10 let od podpisu souhlasu nebo do jeho odvolání.
 4. Společnost může osobní údaje uživatele předat svým dodavatelům poskytujícím služby v oblasti médií, marketingu nebo kteří zajišťují zasílání zpráv a zásilek a případně dalším společnostem skupiny Form Factory (například Beck Box Club Praha s.r.o., IČO: 25734083). Společnost Form Factory dále předává osobní údaje poskytovateli IT služeb (eFitness Sp. z o.o., KRS č.: 0000334295, Polsko).
 5. Osobní údaje Uživatele nejsou zpravidla přenášeny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Některé subjekty, kterým může společnost Form Factory zaslat údaje Uživatele, mají sídlo v zemích mimo EHP. Společnost vynaloží maximální úsilí, aby zajistila, že údaje budou přeneseny v souladu se zákony a zavede vhodná bezpečnostní opatření.
 6. Poskytování osobních údajů není povinné, avšak může být nezbytné, pokud chce mít Uživatel přístup k online tréninku. V Registračním formuláři sloužícím pro shromažďování údajů je jasně uvedeno, které údaje jsou nezbytné.
 7. Pokud si Uživatel přeje uplatnit kterékoliv ze svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo má jakoukoliv otázku či stížnost ohledně zpracování, může kontaktovat společnost Form Factory poštou nebo emailem pomocí kontaktních údajů uvedených výše.   
 8. Více informací o zpracování osobních údajů je k dispozici na Webových stránkách v sekci Zásady zpracování osobních údajů.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Záležitosti neuvedené v těchto Podmínkách a pravidlech se řídí ustanoveními platných zákonů.
 2. V případě, že kterékoliv ustanovení těchto Podmínek a pravidel je shledáno neplatným, nebude mít tato skutečnost vliv na platnost zbývajících ustanovení.
 3. Tyto Podmínky a pravidla nevylučují ani neomezují práva spotřebitele vyplývající z kogentních právních předpisů. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto Podmínek a pravidel a kogentními ustanoveními zákonů na ochranu spotřebitele, mají přednost ustanovení zákonů na ochranu spotřebitele.